กิจกรรมพัฒนาวิชาการและบรรยายพิเศษ

 

กิจกรรมพัฒนาวิชาการและบรรยายพิเศษ

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษทางด้าน

งาน Factory Automation เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากงานสร้างระบบ Factory Automation

สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของสาขาวิชา

โดยทางหลักสูตรได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย สุมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท FlexEngine จำกัดเป็นวิทยากรในการบรรยายและทำกิจกรรมในวันดังกล่าว