การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2555

 

เมื่อวันที่ 8-9 พ.ค. 2556 คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้มีการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2555 เพื่อติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักศึกษา
ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
ในบางหน่วยงานที่ตอบรับนักศึกษา ดังนี้

1.บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

    

    

 

2. บริษัท เพล็กซาล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

    

 

3. บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด