การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2013 ที่จังหวัดกระบี่

 

เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค. 2556 รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และ รศ. ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์
ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ECTI-CON 2013 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ณ.โรงแรม  Maritime Park and Spa resort จังหวัดกระบี่