การแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สำหรับการฝึกงานในภาคการศึกษา 3/2555

 

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2556 ทางสาขาวิชาฯ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
ซึ่งในภาคการศึกษา 3/2555 มีนักศึกษาในหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) จำนวน 47 คน ได้เข้าฝึกงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ
รวมไปถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวน 29 แห่ง