งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะอาจารย์และนักศึกษา ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ได้ร่วมกันทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ อาคารห้องปฏิบัติการ

และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรชั้นปีที่ 3 เป็นแกนหลักของการดำเนินงานดังกล่าวนี้