การรับชุดอุปกรณ์ WirelessHART


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและหลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม

พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ได้รับมอบชุดอุปกรณ์ WirelessHART

มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) จากผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัท อิเมอร์สัน(ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย เกี่ยวกับ Smart Wireless Technology for Industry