งานทำบุญตึกวิศวกรรมอัตโนมัติ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


ทางคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมวิศวกรรมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้นิมนต์พระสายธรรมยุตจาก -วัดป่ามหาไชย จังหวัดสมุทรสงคราม -วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี - วัดถ้ำจุนโท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มาเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อทางคณาจารย์และนักศึกษาและรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ์จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานของสถาบันฯ
ที่มาร่วมงานในการทำบุญที่ตึกวิศวกรรมอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 8.00 น.