การเยี่ยมชมสาขาวิชาของคณาจารย์ชาวญี่ปุ่น


ในเวลา 10.30 น.ของวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Satoshi KISHI และ Professor Dr. Katsumi HORIGUCHI 
จาก Nagano National College of Technology และ Professor Dr. Tatsuo NAKAZAWA
จากมหาวิทยาลัย SHINSHU University ประเทศญี่ปุ่น ในการเยี่ยมชมการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
และทางสาขาฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ ดร.วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ ที่เป็นผู้นำการเยี่ยมชมครั้งนี้