บริษัท ดานิลี่ จำกัด มอบเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองคณบดี พร้อมด้วย รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์

รศ.ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.ให้การต้อนรับ คุณบุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และคุณกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการ ส่วน Government Affairs&Legal จากบริษัท ดานิลี่ จากัด (Danieli Co.,Ltd.) ในโอกาสมอบเงินสนับสนุนเพื่อ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับ หลักสูตร วิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

เป็นปีที่ 4 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ตามกรอบระยะเวลา 5 ปี (2553-2557) เป็นเงินรวม 5,000,000 บาทนี้