สัมมนามาตรฐาน IEC tc 65 โรงแรมสุโขทัย


ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและหลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รวมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้เข้าร่วมการสัมมนาการสร้างมาตรฐาน IEC - TC 65 ซึ่งว่าด้วยความสำคัญของเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับ
Process Measurement, Control System and Automation
กับผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสุโขทัยเมื่อวันที่ 24 –25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557