การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 2/2556


เมื่อวันอังคารที่ 27 พ.ค. 2557 คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้มีการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 2/2556 เพื่อติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักศึกษาตลอดจน
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
ในบางหน่วยงานที่ตอบรับนักศึกษา ดังนี้

1.บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


2.บริษัท ซีเมนส์ จำกัด แผนก Industry Automation (IA)