คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้ต้อนรับทีมงานผู้บริหารจากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) co.,ltd.


เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ต้อนรับทีมงาน
ผู้บริหารจากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) co.,ltd. โดยคุณ ณัชพล ลือเกียรติไพศาล คุณวิรัลพัชร บุญมาสิทธิพันธ์และคุณประณีต คูสุโรจน์
จากแผนก Marketing ในส่วนของ FA Sale Department เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือให้ความช่วยเหลือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในส่วน
Factory Automation สำหรับหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) ให้ทันสมัยยิ่งๆขึ้นไป