คณาจารย์ประจำสาขาฯ ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ICICIC2014, Busan , Korea


รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ ผศ.ดร.พิทยา ปานนิล รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ผศ.สาท คำมูล ผศ.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ และอาจารย์อภินัย ฤกษ์รัตน์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 9th International Conference on Innovative Computing, Information and Control หรือ ICICIC2014 ที่จัดขึ้นโดย ICIC International ที่ Busan, Korea ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2557 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกและงานวิจัยที่ทำร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาอื่น ๆโดยในครั้งนี้ได้รับรางวัลBest Paper Award ในบทความเรื่อง Field-Based Temperature Control Using FOUNDATION FIELDBUS โดยมีผู้ร่วมวิจัยดังนี้ผศ.ดร. วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า ผศ.ดร.พิทยา ปานนิล รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ซึ่งในทั้งนี้ได้ส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยมีหัวข้อดังต่อไป นี้

- Optimal Control-Based Integral Servo Controller for an Overhead Crane System

-Field-Based Temperature Control Using FOUNDATION FIELDBUS

-Analyzing Possible Causes of Imperfect Paper Production

-Using Wired HART and Wireless HART Together for PLC and SCADA System

-Detecting and Handling Alarms on Process Variables for S7-300 PLC-Based

-System Development for Orange Surface Defect Detection Using Image Processing

-Simplified and Systematic PLC Programming Technique : A Case Study of Burner Control for Thermal Oil Heater

-Low-Cost Instrument for Osillometric Blood Pressure Measurement