การแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สำหรับการฝึกงานในภาคการศึกษา 3/2556


การแบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สำหรับการฝึกงานในภาคการศึกษา 3/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ทางสาขาวิชาฯ
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งในภาคการศึกษา 3/2557
มีนักศึกษาในหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) จำนวน 38 คน ได้เข้าฝึกงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ จำนวน 23 แห่ง