สัมมนามาตรฐาน IEC TC 65 โรงแรมคราวน์พลาซ่า


ทางคณาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการสัมมนา IEC - TC 65 on Industrial Cyber Security for Control System
ซึ่งในครั้งนี้ได้เน้นเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับ Industrial Cyber Security กับผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และตัวแทนภาคเอกชนและภาครัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมคราวน์ ลุมพินีพาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557