สัมมนาอุตสาหกรรมน้ำตาลโลก World sugar Expo 2014 ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา


ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ และรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์
ได้รับเชิญจากบริษัท Demier Groups ให้เป็นวิทยากรพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับการเคี่ยวน้ำตาล แนะนำหม้อเคี่ยวน้ำตาลแบบหม้อเคี่ยวตั้งและหม้อเคี่ยวนอน
และรวมไปถึงระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557