คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้ต้อนรับทีมการสอนทางเทคนิค CC-Link


คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้ต้อนรับทีมการสอนทางเทคนิค CC-Link จากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) co.,ltd.
เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 คณาจารย์ของหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้ต้อนรับทีมการสอนทางเทคนิคจากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยายเรื่อง CC –Link Automation Network Technology เพื่อแนะนำเทคโนโลยีใหม่และเสริมสร้างความเข้าใจในภาคปฏิบัติ
ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา Industrial Automation Networks สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ)
และในโอกาสในครั้งนี้ทางหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติขอขอบพระคุณอย่างสูง