การฝึกอบรมหลักสูตร FCTP Support Specialist สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2557 คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติได้จัดให้มีการฝึกอบรมเทคโนโลยี Foundation Fieldbus ในหลักสูตร FCTP Support Specialist
ให้แก่บุคลากรภายนอกจากภาคอุตสาหกรรม โดยหลักสูตร FCTP Support Specialist นี้ได้รับการรับรองจาก Fieldbus Foundation