บริษัท ดานิลี่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนงานวิจัย หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ประสิทธิ์ จุลเสรีวงศ์ รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์สจล.ให้การต้อนรับคุณบุญนาคโมกข์มงคลกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคุณกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการ ส่วน Government Affairs&Legal จากบริษัท ดานิลี่ จากัด (Danieli Co.,Ltd.) ในโอกาสมอบเงินสนับสนุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้กับ
หลักสูตร วิศวกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นปีที่ 5 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ตามกรอบระยะเวลา 5 ปี (2553-2557)
เป็นเงินรวม 5,000,000 บาท