ให้การต้อนรับ Prof.Kei Eguchi และ Assoc.Prof. Tomonori Kato จาก Fukuoka Institute of Technology (FIT)


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ในนามหัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง เกี่ยวกับ Foundation Fieldbus Technology ได้ให้การต้อนรับ Prof.Kei Eguchi
และ Assoc.Prof. Tomonori Kato จาก Fukuoka Institute of Technology (FIT) เพื่อเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมดีซีเอสกับอุปกรณ์ฟิลด์บัส
ในการนี้ได้มี รศ.ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ รศ.ดร.พิทยา ปานนิล และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เทพมณี ได้ให้การต้อนรับด้วย