งานสัมมนา Update FOUNDATION Fieldbus Technology&Ready to Use And 20th Anniversary 2014 ณ.โรงแรม Hilton พัทยา


ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสมาคมการค้าฟิลด์บัสไทยได้จัดสัมมนาในหัวเรื่อง Update FOUNDATION Fieldbus Technology&Ready to Use ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 150 คน และมีการเปิดบูธของบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกจากสมาคมการค้าฟิลด์บัสไทย พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษา James O. Gray-Fieldbus Founation Scholarships 2014 ให้แก่นายชยุตม์ บูรณะบุญวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติ) อีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Hilton พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557