คณาจารย์วิศวกรรมการวัดและควบคุมได้รับรางวัล best paper award


รศ.ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์ ผศ.ดร.พิทยา ปานนิล และผศ.ดร.วรรณดี เพชรมณีล้ำค่า คณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล best paper award จากการประชุมวิชาการ The Nine International Conference on Innovative Computing Information and Control (ICICIC2014) บทความ Field-based temperature control using FOUNDATIONTM fieldbus